zondag 26 augustus 2012

Ontslagstelsel funest voor ouderen

Er dreigt consensus te groeien over een eenvoudiger ontslagstelsel, maar de versoepeling ervan dreigt op de lange baan te gaan. Ontslagstelsel drama voor oudere werknemers In een artikel in het FD hangt de datum van 1 januari 2014 nu al als een "zwaard van Damocles boven het hoofd van werknemers die met ontslag bedreigd worden. Dan wordt, als het aan de huidige coalitie ligt, de vergoeding voor het ontslag teruggebracht van een 1/2 tot 2 maandsalarissen per dienstjaar naar een 1/4 maandsalaris per dienstjaar. Dat raakt natuurlijk vooral de oudere werknemers flink. Afbrokkelende steun Of het oof daawerkelijk ook zo gebeurt is de vraag. Verkiezingen komen eraan, de steun wordt minder en de oplopende werkloosheid maakt politici angstig. Het FD schrijft dat hoogleraar arbeidsmarktverhoudingen Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam en zo verwacht ook Bonno van der Putten, Tilburg dat de coalitie en de politieke partijen de haast die ze eerder hadden met de versoepeling van het ontslagrecht dit nu tijdens de verkeizingen zullen laten varen. Quote; ‘Er valt weinig mee te winnen in het huidige economische klimaat. Ik verwacht dat een nieuw kabinet hier eens rustig op gaat studeren.’ Zelfs bij D66, de architect van de Haagse plannen voor de verandering van het ontslagrecht, verliest onder haar achterban draagvlak voor deze hervorming. Toch is dat voor onder andere Wouter Koolmees en zo ook van der Putten geen reden om af te zien van de afspraken in het regeer-akkoord. Koolmees zegt ‘Als we draagvlak verliezen, moeten we het beter uitleggen’,die evenzeer als vd Putten meent dat de nadelen van de hervorming op korte termijn niet opwegen tegen de voordelen Bangheid en angst Het risico dat vooral ouderen de dupe worden achten Wouter Koolmees en van de Putten nog steeds beheersbaar. Koolmees zegt dan ook ‘De politiek moet het aantrekkelijk maken voor werkgevers om ouderen in dienst te nemen via aannamepremies en loonkostensubsidies en sociale partners kunnen afspraken ¬maken over demotie om te voorkomen dat ouderen ontslagen worden.’ Zowel van de Putten als Koolmees hadden het ontslagrecht liever jaren geleden al versoepeld, toen de arbeidsmarkt nog krap was. Maar volgens bonno van der Putten was ook toen het draagvlak onder kiezers gering: 55% was tegen en nu is dat 64%(cijfers artikel FD). Volgens van der Putten, die veelvuldig met herstructurerings taken en ontslagen te doen heeft gehad, genereert vooral het voornemen om de zogenoemde preventieve toets — waarbij de rechter dan vooraf aangeeft of een ontslag rechtsgeldig is — af te schaffen mensen nogal wat angst in. Ook Ulenbelt zegt in dit verband ‘Meer dan de verlaging van de ontslagvergoeding raakt dit aan de zekerheden van mensen. De zekerheid over werk is zo mogelijk belangrijker dan de hoogte van je loon’. Ulenbelt zegt verder wel te willen praten over het samenvoegen van de twee huidige ontslagroutes (dat gaat dan via het UWV of via de kantonrechter). Ook andere politieke partijen zoals het CDA en de PvdA willen naar eenduidige ontslagroutes, door onder andere de UWV-procedure af te schaffen. Voor bonno van der Putten en Mariëtte Hamer, van de 2e Kamer is het behouden van de preventieve toets daarom toch erg belangrijk. Zij zegt "Als een werknemer alleen achteraf naar de rechter kan, is zijn positie te veel verzwakt" Verder stelde Hameral vele schriftelijke vragen in dit verband minister Kamp van Sociale Zaken. Er is zo langzamerhand veel verdeeldheid binnen de coalitie ontstaan en is er bovendien nog een wereld van verschil tussen werkgevers en werknemers. Een sociaal akkoord tussen werkgevers en bonden over banen, werkgelegenheid, jeugd, onderwijs, en flexibiliteit is door alle partijen gewild maar dan moet de coalitie open en transparant de issues aanpakken. Als dat zou lukken dan zou misschien 2013 qua aanpassingen haalbaar worden. Volgens het FD zegt CNV-voorzitter Jaap Smit: "de politiek een adviesaanvraag doen bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Een hoofdlijnennotitie over versoepeling van het ontslagrecht is al voor advies aan de SER voorgelegd, maar Smit weigert om alleen over het ontslagrecht te adviseren. Hij wil dat werkgevers en politiek niet alleen de ontslagbescherming van vaste contracten aanpakken, maar ook veel meer doen om mensen weerbaar te maken op de arbeidsmarkt, via scholing en meer bescherming van flexcontracten". Economen en hervormers die aan willen pakken en vernieuwingen willen doorvoeren op de arbeidsmarkt vinden dat die hervorming wel even kan wachten nu de werkloosheid toeneemt en de economie stagneert. Van de Putten denkt bijvoorbeeld dat de arbeidsmarkt verkrapping voorlopig nog niet echt speelt door de vergrijzing. Vooral ouderen lijken nu de dupe te worden van de voorstellen van de huididge coalitie. FD 2408212

Geen opmerkingen:

Een reactie posten